گام اول مسابقات نونهالان لیگ یک استان البرز

گام اول مسابقات نونهالان لیگ یک استان
جشنواره گل شهباز اسپاد درمقابل تیم فاتح البرز
شهبازاسپادهشتگرد۱۱
فاتح نوین البرز ۰
گلزنها علی رحیمی (۳گل )
محمدروزبان( ۳گل)
امیرمحمدکردلو(۲گل )
یاشارثابتی( ۲گل )
هادی عبادی( ۱گل)