ورزشگاه اختصاصی شهباز اسپاد، آماده برگزاری مسابقه و تمرین

مجموعه ورزشی اختصاصی شهباز اسپاد البرز(فخرایران) آماده برگزاری هر گونه مسابقه و تمرین می باشد. پس از تحویل مجموعه ورزشی فخر ایران به باشگاه شهباز اسپاد ، مدیریت باشگاه فعالیتهای خود را در جهت بازسازی و آماده سازی مجموعه را آغاز و در حال حاضر زمین چمن که دارای خط کشی استاندار می باشد آماده پذیرش برگزاری مسابقه و تمرین شده است .

انتصاب