حضور مدیر عامل ایرانی باشگاه “رکورد کلاب ” کشور جمهوری آذربایجان در دفتر باشگاه شهباز البرز